Zaķis Dzintars - Politisko partiju apvienības
Zaķis Dzintars

Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija

Jaunākie deputāta Zaķis Dzintars balsojumi


Datums Lēmums Balsojums Pieņemts
04.11.2010 14:00 Par Saeimas komisiju sastāvu PAR
03.11.2010 10:03 Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam PAR
03.11.2010 10:00 Par Klāva Olšteina 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu PAR
04.11.2010 10:01 Par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem PAR
09.12.2010 16:14 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā PAR
09.12.2010 16:29 Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā PAR
09.12.2010 16:13 Grozījumi likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” PAR
09.12.2010 16:12 Grozījumi likumā “Par piesārņojumu” PAR
09.12.2010 16:53 Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā PAR
09.12.2010 16:21 Grozījums Grīņu dabas rezervāta likumā PAR
09.12.2010 16:06 Grozījumi Prokuratūras likumā PAR
09.12.2010 16:54 Par valsts budžetu 2011.gadam PAR
09.12.2010 16:45 Transportlīdzekļu nodokļa likums PAR
09.12.2010 16:16 Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā PAR
09.12.2010 16:40 Grozījums Zinātniskās darbības likumā PAR
09.12.2010 16:48 Finanšu stabilitātes nodevas likums PAR
09.12.2010 16:47 Grozījumi Autopārvadājumu likumā PAR
09.12.2010 16:44 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
09.12.2010 16:21 Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām PAR
09.12.2010 16:54 Grozījumi likumā “Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” PAR
09.12.2010 16:48 Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā PAR
09.12.2010 10:31 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
09.12.2010 16:31 Grozījumi likumā “Par pašvaldībām” PAR
09.12.2010 16:12 Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā PAR
09.12.2010 16:26 Grozījums Krustkalnu dabas rezervāta likumā PAR
09.12.2010 16:52 Grozījums Būvniecības likumā PAR
09.12.2010 16:09 Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā PAR
09.12.2010 16:19 Grozījums Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā PAR
09.12.2010 16:50 Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” PAR
09.12.2010 16:32 Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” PAR
09.12.2010 16:53 Grozījums likumā “Par autoceļiem” PAR
09.12.2010 16:47 Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” PAR
09.12.2010 16:07 Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā PAR
09.12.2010 16:52 Grozījums Izglītības likumā PAR
09.12.2010 16:49 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” PAR
09.12.2010 16:39 Grozījums likumā “Par zemes dzīlēm” PAR
09.12.2010 16:11 Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” PAR
09.12.2010 16:14 Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā PAR
09.12.2010 16:33 Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā PAR
09.12.2010 16:18 Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā PAR
09.12.2010 16:20 Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā PAR
09.12.2010 16:38 Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā PAR
09.12.2010 16:34 Grozījums Slīteres nacionālā parka likumā PAR
09.12.2010 16:35 Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā PAR
09.12.2010 16:16 Grozījums Autortiesību likumā PAR
09.12.2010 16:24 Grozījums Ķemeru nacionālā parka likumā PAR
09.12.2010 16:51 Grozījumi Civilprocesa likumā PAR
09.12.2010 16:35 Grozījums likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” PAR
09.12.2010 16:17 Grozījums Dzelzceļa likumā PAR
09.12.2010 16:51 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PAR
09.12.2010 16:46 Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā PAR
09.12.2010 16:25 Grozījums likumā “Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu” PAR
09.12.2010 16:24 Grozījums Ķīmisko vielu likumā PAR
09.12.2010 16:10 Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” PAR
09.12.2010 16:08 Grozījums Zemesgrāmatu likumā PAR
09.12.2010 16:46 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” PAR
09.12.2010 16:45 Grozījumi Profesionālās izglītības likumā PAR
09.12.2010 16:05 Grozījumi likumā “Par tiesu varu” PAR
09.12.2010 16:15 Grozījums Attīstības plānošanas sistēmas likumā PAR
09.12.2010 16:10 Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” PAR
09.12.2010 16:36 Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā PAR
09.12.2010 16:23 Grozījums likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” PAR
09.12.2010 16:40 Grozījums Zvejniecības likumā PAR
09.12.2010 16:06 Grozījumi Satversmes tiesas likumā PAR
09.12.2010 16:39 Grozījums likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” PAR
09.12.2010 16:29 Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” PAR
09.12.2010 16:43 Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā PAR
09.12.2010 16:27 Grozījumi Latvijas vides aizsardzības fonda likumā PAR
09.12.2010 16:30 Grozījumi Likumā par ostām PAR
09.12.2010 16:28 Grozījums Meža likumā PAR
09.12.2010 16:18 Grozījums Elektronisko sakaru likumā PAR
09.12.2010 16:44 Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā PAR
09.12.2010 16:09 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” PAR
09.12.2010 16:41 Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā PAR
09.12.2010 16:41 Grozījums likumā “Par Eiropas ainavu konvenciju” PAR
09.12.2010 16:42 Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likumā PAR
09.12.2010 16:37 Grozījums Vides aizsardzības likumā PAR
09.12.2010 16:13 Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā PAR
09.12.2010 16:22 Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā PAR
09.12.2010 16:15 Grozījumi Aizsargjoslu likumā PAR
09.12.2010 16:31 Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” PAR
09.12.2010 16:30 Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā PAR
09.12.2010 16:42 Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā PAR
09.12.2010 16:23 Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā PAR
09.12.2010 16:19 Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā PAR
09.12.2010 16:08 Grozījumi Komercķīlas likumā PAR
09.12.2010 16:20 Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā PAR
09.12.2010 16:50 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” PAR
09.12.2010 16:34 Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā PAR
09.12.2010 16:28 Grozījums Medību likumā PAR
09.12.2010 16:25 Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” PAR
09.12.2010 16:27 Grozījums Moricsalas dabas rezervāta likumā PAR
09.12.2010 16:38 Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā PAR
09.12.2010 16:32 Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” PAR
09.12.2010 16:22 Grozījumi Iepakojuma likumā PAR
09.12.2010 16:43 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
09.12.2010 16:37 Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā PAR
09.12.2010 16:33 Grozījumi Reģionālās attīstības likumā PAR
02.12.2010 12:23 Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām PAR
02.12.2010 11:18 Grozījumi Prokuratūras likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1791/Lp9) PAR
02.12.2010 12:32 Par ekonomisku, efektīvu un lietderīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem PAR
02.12.2010 11:22 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” PAR
02.12.2010 12:25 Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā NEBALSOJA
02.12.2010 12:32 Grozījumi Krimināllikumā PAR
02.12.2010 12:14 Grozījums Preču un pakalpojumu drošuma likumā PAR
02.12.2010 11:12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1889/Lp9) PAR
02.12.2010 12:16 Grozījumi Enerģētikas likumā PAR
02.12.2010 12:36 Par Latvijas Republikas 2009.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu PAR
02.12.2010 12:19 Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā PAR
02.12.2010 09:16 Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāja apstiprināšanu NEBALSOJA
02.12.2010 12:28 Grozījumi Krimināllikumā PAR
02.12.2010 12:04 Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” PAR
02.12.2010 11:15 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1928/Lp9) PAR
02.12.2010 11:19 Par Protokolu, ar ko groza 2007.gada 25. un 30.aprīlī parakstīto Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm (9.Saeimas likumprojekta Nr.1952/Lp9) NEBALSOJA
02.12.2010 12:17 Grozījumi Sēklu aprites likumā PAR
02.12.2010 09:16 Par Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu NEBALSOJA
02.12.2010 12:22 Grozījumi Profesionālās izglītības likumā PRET
02.12.2010 12:21 Grozījums Augstskolu likumā PRET
23.12.2010 09:40 Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited un Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited PAR
23.12.2010 09:26 Grozījumi Kredītiestāžu likumā PAR
23.12.2010 09:35 Par Protokolu, ar ko groza 2007.gada 25. un 30.aprīlī parakstīto Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm PAR
23.12.2010 09:48 Par likumprojekta Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (159/Lp10), 2.lasījums izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības PAR
23.12.2010 09:49 Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā PAR
23.12.2010 10:02 Grozījums Vispārējās izglītības likumā PAR
23.12.2010 09:36 Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām PAR
23.12.2010 09:58 Grozījums Augstskolu likumā PAR
23.12.2010 09:25 Grozījumi Saeimas kārtības rullī PAR
23.12.2010 09:53 Par lēmuma projekta Latvijas Republikas Saeimas paziņojums Par izrēķināšanos ar opozīciju pēc Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām (72/Lm10) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā ATTURAS
23.12.2010 09:37 Grozījums likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” PAR
23.12.2010 10:06 Par 2010. gada finanšu pārskata revīziju Valsts kontrolē PAR
23.12.2010 10:04 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2010.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
23.12.2010 10:02 Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā PAR
23.12.2010 10:00 Grozījums Vispārējās izglītības likumā PAR
23.12.2010 09:42 Par steidzamības atcelšanu PAR
23.12.2010 09:21 Grozījumi Saeimas kārtības rullī PAR
23.12.2010 10:08 Par Saeimas rudens sesijas slēgšanu un ziemas sesijas sākšanu PAR
23.12.2010 10:00 Grozījums Augstskolu likumā PAR
23.12.2010 09:38 Grozījumi likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” PAR
25.11.2010 09:19 Grozījumi likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1978/Lp9) PAR
25.11.2010 09:20 Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1989/Lp9) PAR
25.11.2010 09:27 Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1680/Lp9) PAR
25.11.2010 09:26 Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1956/Lp9) PAR
25.11.2010 09:16 Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1954/Lp9) PAR
25.11.2010 09:18 Grozījums Imigrācijas likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1902/Lp9) PAR
25.11.2010 09:14 Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1894/Lp9) PAR
25.11.2010 09:13 Par Latvijas delegācijas Baltijas Asamblejā un delegācijas vadītāja apstiprināšanu PAR
25.11.2010 09:24 Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1927/Lp9) PAR
25.11.2010 09:42 Grozījums likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1923/Lp9) PAR
17.11.2010 15:42 Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1806/Lp9) PAR
17.11.2010 15:29 Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1970/Lp9) PAR
17.11.2010 15:04 Par Uģa Rotberga 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
17.11.2010 15:21 Grozījums Autortiesību likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1194/Lp9) PAR
17.11.2010 15:40 Grozījumi Bāriņtiesu likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1679/Lp9) PAR
17.11.2010 15:48 Grozījumi Satversmes tiesas likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1971/Lp9) PAR
17.11.2010 15:46 Grozījumi likumā “Par tiesu varu” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1959/Lp9) PAR
17.11.2010 15:44 Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1909/Lp9) PAR
17.11.2010 15:45 Grozījumi Civilprocesa likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1953/Lp9) PAR
17.11.2010 15:38 Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1216/Lp9) PAR
17.11.2010 15:27 Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1965/Lp9) PAR
17.11.2010 15:50 Par deputāta Uģa Rotberga ievēlēšanu Saimnieciskajā komisija PAR
17.11.2010 15:25 Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (9.Saeimas likumprojekta Nr.1941/Lp9) PAR
17.11.2010 15:34 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1799/Lp9) PAR
17.11.2010 15:41 Grozījumi Civilprocesa likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1681/Lp9) PAR
17.11.2010 15:49 Par deputāta Uģa Rotberga ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā PAR
17.11.2010 15:23 Grozījumi Autopārvadājumu likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1758/Lp9) PAR
17.11.2010 15:07 Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums (9.Saeimas likumprojekta Nr.373/Lp9) ATTURAS
17.11.2010 15:49 Par Latvijas delegācijas Eiropas Padomes Parlamentārajā Asamblejā pastāvīgā pārstāvja aizstājēja apstiprināšanu PAR
17.11.2010 15:43 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1882/Lp9) PAR
17.11.2010 15:31 Grozījumi likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1974/Lp9) PAR
08.12.2010 12:01 Par valsts budžetu 2011.gadam PAR
16.12.2010 09:25 Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1457/Lp9) PAR
16.12.2010 09:15 Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu” (9.Saeimas likumprojekta Nr.867/Lp9) PRET
16.12.2010 10:27 Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā PAR
16.12.2010 11:09 Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem” PAR
16.12.2010 10:25 Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā PAR
16.12.2010 11:01 Grozījumi Invaliditātes likumā PAR
16.12.2010 09:17 Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu (9.Saeimas likumprojekta Nr.1080/Lp9) PAR
16.12.2010 09:19 Grozījums Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1217/Lp9) PRET
16.12.2010 09:26 Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1836/Lp9) PAR
16.12.2010 09:09 Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.135/Lp9) PRET
16.12.2010 11:48 Grozījumi Finanšu nodrošinājuma likumā PAR
16.12.2010 11:57 Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums PAR
16.12.2010 10:21 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1972/Lp9) PAR
16.12.2010 11:07 Grozījumi Maksājumu pakalpojumu likumā PAR
16.12.2010 09:05 Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” PRET
16.12.2010 10:32 Grozījumi Augstskolu likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.907/Lp9) PAR
16.12.2010 12:10 Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā PAR
16.12.2010 09:11 Grozījumi likumā “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” (9.Saeimas likumprojekta Nr.720/Lp9) PAR
16.12.2010 10:20 Vēlētāju apvienību finansēšanas likums (9.Saeimas likumprojekta Nr.90/Lp9) PRET
16.12.2010 10:19 Grozījumi Reklāmas likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1938/Lp9) PRET
16.12.2010 10:28 Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā PAR
16.12.2010 11:52 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PAR
16.12.2010 09:18 Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu (9.Saeimas likumprojekta Nr.1089/Lp9) PAR
16.12.2010 09:20 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1362/Lp9) PRET
16.12.2010 09:13 Grozījums Nacionālās drošības likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.865/Lp9) PRET
16.12.2010 09:01 Par likumprojekta Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (172/Lp10), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PRET
16.12.2010 11:54 Par likuma “Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos" un Augstākās Padomes lēmuma "Par Latvijas Republikas likuma "Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos" spēkā stāšanās kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušiem PAR
16.12.2010 11:10 Grozījums Imigrācijas likumā PAR
16.12.2010 09:12 Augstākās izglītības likums (9.Saeimas likumprojekta Nr.794/Lp9) PAR
16.12.2010 10:29 Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā PAR
16.12.2010 09:22 Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - Dienvidu tilta pār Daugavu 2.kārtas posmā no Krasta ielas līdz Austrumu maģistrālei būvniecībai (9.Saeimas likumprojekta Nr.1452/Lp9) NEBALSOJA
16.12.2010 09:24 Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1456/Lp9) PAR
16.12.2010 11:50 Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā PAR
16.12.2010 10:23 Grozījumi Sēklu aprites likumā NEBALSOJA
16.12.2010 12:01 Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā PAR
09.11.2010 12:00 Par neuzticības izteikšanu ārlietu ministram Ģirtam Valdim Kristovskim PRET
04.11.2010 11:30 Par Latvijas delegācijas NATO Parlamentārajā asamblejā un delegācijas vadītāja apstiprināšanu NEBALSOJA
04.11.2010 11:47 Par Aivara Volfa 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 11:45 Par Jāņa Reira 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 11:50 Par Anša Saliņa 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 11:34 Par Didža Zemmera 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu PAR
04.11.2010 11:31 Par Latvijas delegācijas Eiropas Padomes Parlamentārajā Asamblejā apstiprināšanu NEBALSOJA
04.11.2010 11:43 Par Anda Caunīša 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 11:52 Par Māra Dzelzskalna 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus NEBALSOJA
04.11.2010 11:40 Par Lienes Liepiņas 10.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus NEBALSOJA
04.11.2010 11:54 Par Laimja Šāvēja 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 11:36 Par Lindas Mūrnieces 10.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 11:38 Par Ilzes Verginas 10.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 10:03 Par Jāņa Ādamsona 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu PAR
04.11.2010 11:57 Par Gunta Rozīša 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
09.12.2010 09:02 Par Saeimas piekrišanu likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
09.12.2010 09:23 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā PAR
09.12.2010 09:11 Grozījumi likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” PAR
09.12.2010 09:16 Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā PAR
09.12.2010 09:29 Grozījumi Invaliditātes likumā PAR
09.12.2010 09:27 Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā PAR
09.12.2010 09:25 Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā PAR
09.12.2010 09:14 Grozījumi Kredītiestāžu likumā PAR
09.12.2010 09:10 Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas delegācijas vadītāja apstiprināšanu PAR
16.12.2010 09:02 Grozījumi likumā “Par piesārņojumu” PAR
16.12.2010 09:03 Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā PAR
16.12.2010 13:41 Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā PAR
16.12.2010 13:51 Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā PAR
16.12.2010 13:30 Grozījums likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” PAR
16.12.2010 13:46 Grozījums Zinātniskās darbības likumā PAR
16.12.2010 13:29 Grozījums Grīņu dabas rezervāta likumā PAR
16.12.2010 13:33 Grozījums Krustkalnu dabas rezervāta likumā PAR
16.12.2010 14:40 Grozījumi Autopārvadājumu likumā NEBALSOJA
16.12.2010 14:41 Grozījums Izglītības likumā PAR
16.12.2010 13:26 Grozījums Dzelzceļa likumā PAR
16.12.2010 13:47 Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā PAR
16.12.2010 09:30 Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” PAR
16.12.2010 13:29 Grozījumi Iepakojuma likumā PAR


Lai saņemtu pilnu informāciju par deputātu, aicinam Jūs sazināties ar mums caur info@saeima.info.Diskusijas