Ķirsis Vilnis - Reformu partijas frakcija
Ķirsis Vilnis

Reformu partijas frakcija

Jaunākie deputāta Ķirsis Vilnis balsojumi


Datums Lēmums Balsojums Pieņemts
28.11.2013 11:22 Grozījumi Aizsargjoslu likumā PAR
28.11.2013 11:21 Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” PAR
28.11.2013 09:17 Par Stellas Blūmas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
28.11.2013 11:43 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” PAR
28.11.2013 11:07 Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā NEBALSOJA
28.11.2013 11:33 Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā PAR
28.11.2013 11:34 Grozījumi Zemes ierīcības likumā PAR
28.11.2013 11:10 Par Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses PAR
28.11.2013 13:40 Grozījumi Civilprocesa likumā PAR
28.11.2013 13:44 Grozījumi Bāriņtiesu likumā PAR
28.11.2013 11:19 Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” PAR
28.11.2013 11:08 Par Ieroču tirdzniecības līgumu PAR
28.11.2013 09:19 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2013.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
28.11.2013 13:55 Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” PAR
28.11.2013 11:18 Grozījums Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā PAR
28.11.2013 09:21 Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
28.11.2013 09:04 Grozījums likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” PRET
28.11.2013 09:18 Par Rudītes Miglas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
28.11.2013 11:09 Par Latvijas Republikas valdības un Džērsijas valdības līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem PAR
28.11.2013 13:33 Par Ceturto papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par izdošanu PAR
28.11.2013 11:11 Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem PAR
28.11.2013 13:51 Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” PAR
28.11.2013 09:03 Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
28.11.2013 13:46 Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā PAR
28.11.2013 11:35 Zemes pārvaldības likums PAR
28.11.2013 13:54 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā "Par policiju"” (Nr.613/Lp11) trešajam lasījumam PAR
28.11.2013 11:17 Grozījumi Aizsargjoslu likumā PAR
28.11.2013 12:19 Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” PAR
28.11.2013 11:15 Grozījums Latvijas vides aizsardzības fonda likumā PAR
28.11.2013 11:16 Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā PAR
28.11.2013 11:05 Grozījumi Autortiesību likumā NEBALSOJA
28.11.2013 11:12 Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” PAR
28.11.2013 12:14 Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā PAR
28.11.2013 09:23 Grozījumi Maksātnespējas likumā NEBALSOJA
28.11.2013 09:23 Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
28.11.2013 11:14 Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā PAR
28.11.2013 13:35 Grozījumi Civilprocesa likumā PAR
31.10.2013 15:00 Par uzticības izteikšanu kultūras ministrei Dacei Melbārdei PAR
26.09.2013 09:53 Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā PAR
26.09.2013 09:40 Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā PAR
26.09.2013 09:17 Grozījumi likumā “Par tiesu varu” PAR
26.09.2013 09:52 Par Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomes nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu PAR
26.09.2013 10:09 Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā PAR
26.09.2013 09:24 Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” PAR
26.09.2013 09:22 Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā PAR
26.09.2013 09:05 Grozījums likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” PRET
26.09.2013 09:45 Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā PAR
26.09.2013 09:14 Par deputātes Rasmas Kārkliņas atsaukšanu no Publisko izdevumu un revīzijas komisijas PAR
26.09.2013 09:37 Grozījumi Aizsargjoslu likumā PAR
26.09.2013 09:38 Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā PAR
26.09.2013 09:44 Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā PAR
26.09.2013 09:50 Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem PAR
26.09.2013 09:15 Par deputātes Rasmas Kārkliņas ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā PAR
26.09.2013 09:15 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PAR
26.09.2013 09:18 Apsardzes darbības likums PAR
26.09.2013 09:41 Grozījumi Komercķīlas likumā PAR
26.09.2013 09:49 Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas režīmu PAR
26.09.2013 09:21 Arodbiedrību likums PAR
26.09.2013 09:35 Grozījumi likumā “Par autoceļiem” PAR
26.09.2013 09:13 Par Saeimas pārstāvja apstiprināšanu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē PAR
26.09.2013 09:47 Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” PAR
26.09.2013 09:01 Grozījums Euro ieviešanas kārtības likumā PRET
12.12.2013 09:18 Par Jolantas Līvenas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi PAR
12.12.2013 09:22 Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā PAR
12.12.2013 11:28 Grozījumi likumā “Par piesārņojumu” PAR
12.12.2013 11:47 Grozījumi Enerģētikas likumā PAR
12.12.2013 11:42 Grozījums Biedrību un nodibinājumu likumā PAR
12.12.2013 09:21 Par nekustamā īpašuma “Novadnieki” Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai PAR
12.12.2013 09:23 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
12.12.2013 11:45 Par Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu PAR
12.12.2013 09:25 Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā PAR
12.12.2013 11:23 Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā PAR
12.12.2013 09:02 Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” PAR
12.12.2013 11:39 Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā PAR
12.12.2013 11:28 Par Liepājas Universitātes Satversmes grozījumiem PAR
12.12.2013 11:25 Par Liepājas Universitātes Satversmes grozījumiem PAR
12.12.2013 11:35 Grozījumi Kriminālprocesa likumā PAR
12.12.2013 11:30 Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā PAR
12.12.2013 11:53 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” (Nr.546/Lp11) otrajam lasījumam PAR
12.12.2013 11:43 Grozījumi Politisko partiju likumā PAR
12.12.2013 09:20 Par nekustamā īpašuma “Ceļmaļi” Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai PAR
12.12.2013 09:17 Par Anitas Eglijas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
12.12.2013 11:49 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
12.09.2013 11:25 Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” PAR
12.09.2013 11:56 Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā PAR
12.09.2013 14:48 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
12.09.2013 13:55 Grozījumi Konkurences likumā NEBALSOJA
12.09.2013 12:29 Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā PAR
12.09.2013 14:34 Grozījumi Komerclikumā PAR
12.09.2013 10:26 Par Latvijas Republikas valdības un Džērsijas valdības līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem PAR
12.09.2013 11:09 Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā PAR
12.09.2013 11:32 Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā PAR
12.09.2013 12:30 Grozījums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.—2014.gada perioda vadības likumā PAR
12.09.2013 12:11 Grozījumi likumā “Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam” PAR
12.09.2013 12:10 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” PAR
12.09.2013 11:43 Grozījums likumā “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” PAR
12.09.2013 12:14 Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” PAR
12.09.2013 13:59 Grozījumi likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” NEBALSOJA
12.09.2013 10:01 Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Elīnai Siliņai šā gada 19.septembrī PAR
12.09.2013 11:51 Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā PAR
12.09.2013 14:08 Grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā PAR
12.09.2013 13:56 Grozījumi Konkurences likumā NEBALSOJA
12.09.2013 14:08 Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā PAR
12.09.2013 14:10 Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā PAR
12.09.2013 13:59 Grozījums Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā NEBALSOJA
12.09.2013 14:18 Grozījums likumā “Par biržām” PAR
12.09.2013 11:14 Grozījums Starptautiskās palīdzības likumā PAR
12.09.2013 15:23 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” (Nr.630/Lp11) otrajam lasījumam PAR
12.09.2013 14:16 Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā PAR
12.09.2013 11:57 Grozījums Repatriācijas likumā PAR
12.09.2013 12:26 Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā PAR
12.09.2013 14:21 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā PAR
12.09.2013 10:22 Grozījumi Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā PAR
12.09.2013 15:24 Par deputātes Lienes Liepiņas ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā PAR
12.09.2013 11:30 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
12.09.2013 14:31 Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā PAR
12.09.2013 14:20 Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā PAR
12.09.2013 12:16 Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” PAR
12.09.2013 10:13 Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Valdai Eilandei PAR
12.09.2013 11:06 Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā PAR
12.09.2013 13:35 Grozījums Vekseļu likumā PAR
12.09.2013 10:20 Grozījumi Militārā dienesta likumā PAR
12.09.2013 14:23 Grozījumi Kredītiestāžu likumā PAR
12.09.2013 11:42 Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” PAR
12.09.2013 14:11 Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā PAR
12.09.2013 13:44 Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā NEBALSOJA
12.09.2013 14:49 Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” PRET
12.09.2013 11:52 Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā PAR
12.09.2013 13:33 Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā PAR
12.09.2013 12:18 Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā PAR
12.09.2013 12:21 Grozījumi Jūras kodeksā PAR
12.09.2013 11:39 Grozījumi Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā PAR
12.09.2013 14:12 Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā PAR
12.09.2013 14:13 Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā NEBALSOJA
12.09.2013 14:30 Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā PAR
12.09.2013 14:00 Grozījumi likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” NEBALSOJA
12.09.2013 11:00 Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” PAR
12.09.2013 11:37 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” PAR
12.09.2013 12:01 Grozījumi Autortiesību likumā PAR
12.09.2013 11:18 Grozījums likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” PAR
12.09.2013 14:04 Grozījumi likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” PAR
12.09.2013 13:52 Grozījumi Pacientu tiesību likumā NEBALSOJA
12.09.2013 13:38 Grozījums Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā NEBALSOJA
12.09.2013 10:25 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” PAR
12.09.2013 12:03 Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā PAR
12.09.2013 14:19 Grozījums likumā “Par biržām” PAR
12.09.2013 13:54 Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā NEBALSOJA
12.09.2013 14:35 Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā PAR
12.09.2013 11:13 Grozījums Starptautiskās palīdzības likumā PAR
12.09.2013 14:38 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā PAR
12.09.2013 14:44 Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā PAR
12.09.2013 15:25 Par deputātes Janīnas Kursītes Pakules atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas PAR
12.09.2013 14:47 Grozījums Muitas likumā PAR
12.09.2013 13:38 Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā NEBALSOJA
12.09.2013 12:28 Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā PAR
12.09.2013 14:32 Grozījumi Civilprocesa likumā PAR
12.09.2013 14:46 Grozījums Muitas likumā PAR
12.09.2013 10:03 Par Ritas Skabes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PRET
12.09.2013 14:29 Grozījums Kredītu reģistra likumā PAR
12.09.2013 14:07 Grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā PAR
12.09.2013 14:43 Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā PAR
12.09.2013 11:45 Grozījums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.—2014.gada perioda vadības likumā PAR
12.09.2013 14:07 Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” PAR
12.09.2013 15:26 Par deputātes Janīnas Kursītes Pakules ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā PAR
12.09.2013 13:36 Grozījums Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā NEBALSOJA
12.09.2013 13:49 Grozījums Zemesgrāmatu likumā NEBALSOJA
12.09.2013 12:02 Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā PAR
12.09.2013 13:48 Grozījumi Kriminālprocesa likumā NEBALSOJA
12.09.2013 11:52 Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā PAR
12.09.2013 11:20 Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” PAR
12.09.2013 12:23 Grozījums Likumā par ostām PAR
12.09.2013 12:24 Grozījums Dzelzceļa likumā PAR
12.09.2013 12:25 Grozījums Dzelzceļa likumā PAR
12.09.2013 11:38 Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem” PAR
12.09.2013 14:31 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PAR
12.09.2013 13:46 Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā NEBALSOJA
12.09.2013 15:24 Par deputātes Līvijas Plavinskas ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā PAR
12.09.2013 12:05 Par Lienes Liepiņas 11.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
12.09.2013 11:12 Grozījums likumā “Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu” PAR
12.09.2013 13:37 Grozījums Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā NEBALSOJA
12.09.2013 11:16 Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā PAR
12.09.2013 14:10 Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā PAR
12.09.2013 12:27 Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā PAR
12.09.2013 12:12 Grozījumi Bāriņtiesu likumā PAR
12.09.2013 14:51 Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” PAR
12.09.2013 15:19 Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā PAR
12.09.2013 11:39 Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem” PAR
12.09.2013 14:40 Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā PAR
12.09.2013 12:07 Par Līvijas Plavinskas 11.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu NEBALSOJA
12.09.2013 11:59 Grozījumi Augstskolu likumā PAR
12.09.2013 11:54 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
12.09.2013 12:28 Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā PAR
12.09.2013 13:35 Grozījums Vekseļu likumā PAR
12.09.2013 13:49 Grozījumi Komercķīlas likumā NEBALSOJA
12.09.2013 13:43 Grozījumi Satversmes tiesas likumā NEBALSOJA
12.09.2013 14:27 Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā PAR
12.09.2013 14:17 Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā PAR
12.09.2013 09:03 Grozījumi Saeimas kārtības rullī PRET
12.09.2013 13:52 Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā NEBALSOJA
12.09.2013 13:39 Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā NEBALSOJA
12.09.2013 11:14 Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā PRET
12.09.2013 13:39 Grozījumi likumā “Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” NEBALSOJA
12.09.2013 11:09 Grozījumi Militārā dienesta likumā PAR
12.09.2013 13:34 Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā PAR
12.09.2013 13:46 Grozījumi Civillikumā NEBALSOJA
12.09.2013 13:37 Grozījums Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā NEBALSOJA
12.09.2013 12:00 Grozījumi Augstskolu likumā PAR
12.09.2013 13:41 Grozījumi likumā “Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” NEBALSOJA
12.09.2013 14:05 Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” PAR
12.09.2013 13:47 Grozījumi Kriminālprocesa likumā NEBALSOJA
12.09.2013 11:26 Grozījumi Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likumā PAR
12.09.2013 14:25 Grozījumi likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” PAR
12.09.2013 11:55 Grozījumi likumā “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli” PAR
12.09.2013 11:19 Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā PAR
12.09.2013 13:33 Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” PAR
12.09.2013 14:22 Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā PAR
12.09.2013 14:02 Grozījumi likumā “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” PAR
12.09.2013 13:50 Grozījums Zemesgrāmatu likumā NEBALSOJA
12.09.2013 12:13 Grozījumi Bāriņtiesu likumā PAR
12.09.2013 14:28 Grozījums Kredītu reģistra likumā PAR
12.09.2013 10:19 Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā PAR
12.09.2013 14:05 Grozījumi likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” PAR
12.09.2013 14:36 Grozījumi Fiskālās disciplīnas likumā PAR
12.09.2013 13:48 Grozījumi Komercķīlas likumā NEBALSOJA
12.09.2013 11:47 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
12.09.2013 14:45 Grozījums likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” PAR
12.09.2013 10:08 Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Robertam Guntim Namatēvam PAR
12.09.2013 14:37 Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā PAR
12.09.2013 11:40 Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” PAR
12.09.2013 11:29 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” PAR
12.09.2013 10:06 Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Rolandam Krauzem PAR
12.09.2013 14:42 Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā PAR
12.09.2013 11:45 Grozījumi Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā PAR
12.09.2013 11:44 Grozījums likumā “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” PAR
12.09.2013 11:01 Grozījumi Politisko partiju likumā PAR
12.09.2013 11:10 Grozījums likumā “Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu” PAR
12.09.2013 13:58 Grozījums Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā NEBALSOJA
12.09.2013 11:33 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” PAR
12.09.2013 10:05 Par Ērikas Gulbes atbrīvošanu no Dobeles rajona tiesas tiesneša amata PAR
12.09.2013 12:21 Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā PAR
12.09.2013 11:56 Grozījumi likumā “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli” PAR
12.09.2013 11:19 Grozījums likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” PAR
12.09.2013 14:12 Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā NEBALSOJA
12.09.2013 13:42 Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā NEBALSOJA
12.09.2013 11:49 Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā PAR
12.09.2013 11:35 Grozījumi Konsolidēto gada pārskatu likumā PAR
12.09.2013 11:23 Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” PAR
12.09.2013 11:59 Grozījums Repatriācijas likumā PAR
12.09.2013 11:53 Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā PAR
12.09.2013 12:27 Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā PAR
12.09.2013 10:15 Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Inārai Šteinertei PAR
12.09.2013 11:22 Grozījums likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” PAR
12.09.2013 15:21 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2013.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
12.09.2013 11:29 Grozījums likumā “Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem” PAR
12.09.2013 11:41 Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” PAR
12.09.2013 14:41 Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā PAR
12.09.2013 14:02 Grozījumi Maksātnespējas likumā PAR
12.09.2013 14:01 Grozījumi Maksātnespējas likumā PAR
12.09.2013 11:50 Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” PAR
12.09.2013 11:03 Grozījums Biedrību un nodibinājumu likumā PAR
12.09.2013 14:04 Grozījumi likumā “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” PAR


Lai saņemtu pilnu informāciju par deputātu, aicinam Jūs sazināties ar mums caur info@saeima.info.Diskusijas