Holostovs Aleksejs - Politisko partiju apvienības
Holostovs Aleksejs

Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Jaunākie deputāta Holostovs Aleksejs balsojumi


Datums Lēmums Balsojums Pieņemts
04.11.2010 14:00 Par Saeimas komisiju sastāvu PAR
03.11.2010 10:03 Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam PRET
03.11.2010 10:00 Par Klāva Olšteina 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu PAR
04.11.2010 10:01 Par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem PAR
09.12.2010 16:14 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā PAR
09.12.2010 16:29 Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:13 Grozījumi likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” PRET
09.12.2010 16:12 Grozījumi likumā “Par piesārņojumu” PRET
09.12.2010 16:53 Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā PRET
09.12.2010 16:21 Grozījums Grīņu dabas rezervāta likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:06 Grozījumi Prokuratūras likumā ATTURAS
09.12.2010 16:54 Par valsts budžetu 2011.gadam PRET
09.12.2010 16:45 Transportlīdzekļu nodokļa likums PRET
09.12.2010 16:16 Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:40 Grozījums Zinātniskās darbības likumā PAR
09.12.2010 16:48 Finanšu stabilitātes nodevas likums PRET
09.12.2010 16:47 Grozījumi Autopārvadājumu likumā PRET
09.12.2010 16:44 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību PRET
09.12.2010 16:21 Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām NEBALSOJA
09.12.2010 16:54 Grozījumi likumā “Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” PRET
09.12.2010 16:48 Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā PRET
09.12.2010 10:31 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PRET
09.12.2010 16:31 Grozījumi likumā “Par pašvaldībām” PAR
09.12.2010 16:12 Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā PRET
09.12.2010 16:26 Grozījums Krustkalnu dabas rezervāta likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:52 Grozījums Būvniecības likumā PRET
09.12.2010 16:09 Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā PRET
09.12.2010 16:19 Grozījums Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā PAR
09.12.2010 16:50 Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” PRET
09.12.2010 16:32 Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” PAR
09.12.2010 16:53 Grozījums likumā “Par autoceļiem” PRET
09.12.2010 16:47 Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” PRET
09.12.2010 16:07 Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā PRET
09.12.2010 16:52 Grozījums Izglītības likumā PRET
09.12.2010 16:49 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” PRET
09.12.2010 16:39 Grozījums likumā “Par zemes dzīlēm” PAR
09.12.2010 16:11 Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” PRET
09.12.2010 16:14 Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā PRET
09.12.2010 16:33 Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā PAR
09.12.2010 16:18 Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā PAR
09.12.2010 16:20 Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:38 Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā PAR
09.12.2010 16:34 Grozījums Slīteres nacionālā parka likumā PAR
09.12.2010 16:35 Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā PAR
09.12.2010 16:16 Grozījums Autortiesību likumā PAR
09.12.2010 16:24 Grozījums Ķemeru nacionālā parka likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:51 Grozījumi Civilprocesa likumā PRET
09.12.2010 16:35 Grozījums likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” PAR
09.12.2010 16:17 Grozījums Dzelzceļa likumā PAR
09.12.2010 16:51 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PRET
09.12.2010 16:46 Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā PRET
09.12.2010 16:25 Grozījums likumā “Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu” NEBALSOJA
09.12.2010 16:24 Grozījums Ķīmisko vielu likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:10 Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” PRET
09.12.2010 16:08 Grozījums Zemesgrāmatu likumā PRET
09.12.2010 16:46 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” PRET
09.12.2010 16:45 Grozījumi Profesionālās izglītības likumā PRET
09.12.2010 16:05 Grozījumi likumā “Par tiesu varu” NEBALSOJA
09.12.2010 16:15 Grozījums Attīstības plānošanas sistēmas likumā PAR
09.12.2010 16:10 Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” PRET
09.12.2010 16:36 Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā PAR
09.12.2010 16:23 Grozījums likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” NEBALSOJA
09.12.2010 16:40 Grozījums Zvejniecības likumā PAR
09.12.2010 16:06 Grozījumi Satversmes tiesas likumā ATTURAS
09.12.2010 16:39 Grozījums likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” NEBALSOJA
09.12.2010 16:29 Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” NEBALSOJA
09.12.2010 16:43 Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā PRET
09.12.2010 16:27 Grozījumi Latvijas vides aizsardzības fonda likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:30 Grozījumi Likumā par ostām PAR
09.12.2010 16:28 Grozījums Meža likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:18 Grozījums Elektronisko sakaru likumā PAR
09.12.2010 16:44 Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā PAR
09.12.2010 16:09 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” PRET
09.12.2010 16:41 Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā PAR
09.12.2010 16:41 Grozījums likumā “Par Eiropas ainavu konvenciju” PAR
09.12.2010 16:42 Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likumā PAR
09.12.2010 16:37 Grozījums Vides aizsardzības likumā PAR
09.12.2010 16:13 Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā PRET
09.12.2010 16:22 Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:15 Grozījumi Aizsargjoslu likumā PAR
09.12.2010 16:31 Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” PAR
09.12.2010 16:30 Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā PAR
09.12.2010 16:42 Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā PAR
09.12.2010 16:23 Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:19 Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā PAR
09.12.2010 16:08 Grozījumi Komercķīlas likumā PRET
09.12.2010 16:20 Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:50 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” PRET
09.12.2010 16:34 Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:28 Grozījums Medību likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:25 Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” NEBALSOJA
09.12.2010 16:27 Grozījums Moricsalas dabas rezervāta likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:38 Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā PAR
09.12.2010 16:32 Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” PAR
09.12.2010 16:22 Grozījumi Iepakojuma likumā NEBALSOJA
09.12.2010 16:43 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PRET
09.12.2010 16:37 Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā PAR
09.12.2010 16:33 Grozījumi Reģionālās attīstības likumā PAR
02.12.2010 12:23 Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām PAR
02.12.2010 11:18 Grozījumi Prokuratūras likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1791/Lp9) PAR
02.12.2010 12:32 Par ekonomisku, efektīvu un lietderīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem PAR
02.12.2010 11:22 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” PAR
02.12.2010 12:25 Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā PAR
02.12.2010 12:32 Grozījumi Krimināllikumā PAR
02.12.2010 12:14 Grozījums Preču un pakalpojumu drošuma likumā PAR
02.12.2010 11:12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1889/Lp9) PAR
02.12.2010 12:16 Grozījumi Enerģētikas likumā PAR
02.12.2010 12:36 Par Latvijas Republikas 2009.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu PRET
02.12.2010 12:19 Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā PAR
02.12.2010 09:16 Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāja apstiprināšanu PAR
02.12.2010 12:28 Grozījumi Krimināllikumā PAR
02.12.2010 12:04 Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” PAR
02.12.2010 11:15 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1928/Lp9) PAR
02.12.2010 11:19 Par Protokolu, ar ko groza 2007.gada 25. un 30.aprīlī parakstīto Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm (9.Saeimas likumprojekta Nr.1952/Lp9) PAR
02.12.2010 12:17 Grozījumi Sēklu aprites likumā PAR
02.12.2010 09:16 Par Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu PAR
02.12.2010 12:22 Grozījumi Profesionālās izglītības likumā PRET
02.12.2010 12:21 Grozījums Augstskolu likumā PRET
25.11.2010 09:27 Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1680/Lp9) PAR
25.11.2010 09:26 Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1956/Lp9) PAR
25.11.2010 09:42 Grozījums likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1923/Lp9) PAR
17.11.2010 15:42 Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1806/Lp9) PAR
17.11.2010 15:29 Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1970/Lp9) NEBALSOJA
17.11.2010 15:04 Par Uģa Rotberga 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
17.11.2010 15:21 Grozījums Autortiesību likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1194/Lp9) PAR
17.11.2010 15:40 Grozījumi Bāriņtiesu likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1679/Lp9) PAR
17.11.2010 15:48 Grozījumi Satversmes tiesas likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1971/Lp9) PAR
17.11.2010 15:46 Grozījumi likumā “Par tiesu varu” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1959/Lp9) PAR
17.11.2010 15:44 Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1909/Lp9) PAR
17.11.2010 15:45 Grozījumi Civilprocesa likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1953/Lp9) PAR
17.11.2010 15:38 Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1216/Lp9) PAR
17.11.2010 15:27 Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1965/Lp9) PAR
17.11.2010 15:50 Par deputāta Uģa Rotberga ievēlēšanu Saimnieciskajā komisija PAR
17.11.2010 15:25 Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (9.Saeimas likumprojekta Nr.1941/Lp9) PAR
17.11.2010 15:34 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1799/Lp9) PAR
17.11.2010 15:41 Grozījumi Civilprocesa likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1681/Lp9) PAR
17.11.2010 15:49 Par deputāta Uģa Rotberga ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā PAR
17.11.2010 15:23 Grozījumi Autopārvadājumu likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1758/Lp9) PAR
17.11.2010 15:07 Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums (9.Saeimas likumprojekta Nr.373/Lp9) PRET
17.11.2010 15:49 Par Latvijas delegācijas Eiropas Padomes Parlamentārajā Asamblejā pastāvīgā pārstāvja aizstājēja apstiprināšanu PAR
17.11.2010 15:43 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1882/Lp9) PAR
17.11.2010 15:31 Grozījumi likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1974/Lp9) PAR
08.12.2010 12:01 Par valsts budžetu 2011.gadam ATTURAS
16.12.2010 09:25 Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1457/Lp9) NEBALSOJA
16.12.2010 09:15 Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu” (9.Saeimas likumprojekta Nr.867/Lp9) NEBALSOJA
16.12.2010 10:27 Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā PAR
16.12.2010 11:09 Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem” PAR
16.12.2010 10:25 Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā PAR
16.12.2010 11:01 Grozījumi Invaliditātes likumā PAR
16.12.2010 09:17 Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu (9.Saeimas likumprojekta Nr.1080/Lp9) NEBALSOJA
16.12.2010 09:19 Grozījums Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1217/Lp9) NEBALSOJA
16.12.2010 09:26 Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1836/Lp9) NEBALSOJA
16.12.2010 09:09 Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.135/Lp9) NEBALSOJA
16.12.2010 11:48 Grozījumi Finanšu nodrošinājuma likumā NEBALSOJA
16.12.2010 11:57 Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums PAR
16.12.2010 10:21 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1972/Lp9) PAR
16.12.2010 11:07 Grozījumi Maksājumu pakalpojumu likumā PAR
16.12.2010 09:05 Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” PAR
16.12.2010 10:32 Grozījumi Augstskolu likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.907/Lp9) NEBALSOJA
16.12.2010 12:10 Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā PAR
16.12.2010 09:11 Grozījumi likumā “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” (9.Saeimas likumprojekta Nr.720/Lp9) ATTURAS
16.12.2010 10:20 Vēlētāju apvienību finansēšanas likums (9.Saeimas likumprojekta Nr.90/Lp9) PRET
16.12.2010 10:19 Grozījumi Reklāmas likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1938/Lp9) PRET
16.12.2010 10:28 Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā PAR
16.12.2010 11:52 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PAR
16.12.2010 09:18 Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu (9.Saeimas likumprojekta Nr.1089/Lp9) NEBALSOJA
16.12.2010 09:20 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1362/Lp9) NEBALSOJA
16.12.2010 09:13 Grozījums Nacionālās drošības likumā (9.Saeimas likumprojekta Nr.865/Lp9) NEBALSOJA
16.12.2010 09:01 Par likumprojekta Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (172/Lp10), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
16.12.2010 11:54 Par likuma “Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos" un Augstākās Padomes lēmuma "Par Latvijas Republikas likuma "Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos" spēkā stāšanās kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušiem PAR
16.12.2010 11:10 Grozījums Imigrācijas likumā NEBALSOJA
16.12.2010 09:12 Augstākās izglītības likums (9.Saeimas likumprojekta Nr.794/Lp9) NEBALSOJA
16.12.2010 10:29 Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā PAR
16.12.2010 09:22 Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - Dienvidu tilta pār Daugavu 2.kārtas posmā no Krasta ielas līdz Austrumu maģistrālei būvniecībai (9.Saeimas likumprojekta Nr.1452/Lp9) NEBALSOJA
16.12.2010 09:24 Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (9.Saeimas likumprojekta Nr.1456/Lp9) NEBALSOJA
16.12.2010 11:50 Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā PAR
16.12.2010 10:23 Grozījumi Sēklu aprites likumā PAR
16.12.2010 12:01 Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā PAR
09.11.2010 12:00 Par neuzticības izteikšanu ārlietu ministram Ģirtam Valdim Kristovskim PAR
04.11.2010 11:30 Par Latvijas delegācijas NATO Parlamentārajā asamblejā un delegācijas vadītāja apstiprināšanu PAR
04.11.2010 11:47 Par Aivara Volfa 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 11:45 Par Jāņa Reira 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 11:50 Par Anša Saliņa 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus NEBALSOJA
04.11.2010 11:34 Par Didža Zemmera 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu PAR
04.11.2010 11:31 Par Latvijas delegācijas Eiropas Padomes Parlamentārajā Asamblejā apstiprināšanu PAR
04.11.2010 11:43 Par Anda Caunīša 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 11:52 Par Māra Dzelzskalna 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 11:40 Par Lienes Liepiņas 10.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 11:54 Par Laimja Šāvēja 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 11:36 Par Lindas Mūrnieces 10.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 11:38 Par Ilzes Verginas 10.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
04.11.2010 10:03 Par Jāņa Ādamsona 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu PAR
04.11.2010 11:57 Par Gunta Rozīša 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
09.12.2010 09:29 Grozījumi Invaliditātes likumā PAR
09.12.2010 09:27 Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā PAR
16.12.2010 13:41 Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā PAR
16.12.2010 13:51 Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā NEBALSOJA
16.12.2010 13:30 Grozījums likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” PAR
16.12.2010 13:46 Grozījums Zinātniskās darbības likumā PAR
16.12.2010 13:29 Grozījums Grīņu dabas rezervāta likumā PAR
16.12.2010 13:33 Grozījums Krustkalnu dabas rezervāta likumā PAR
16.12.2010 14:40 Grozījumi Autopārvadājumu likumā PRET
16.12.2010 14:41 Grozījums Izglītības likumā PRET
16.12.2010 13:26 Grozījums Dzelzceļa likumā PAR
16.12.2010 13:47 Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā PAR
16.12.2010 13:29 Grozījumi Iepakojuma likumā PAR
16.12.2010 13:39 Grozījumi Reģionālās attīstības likumā PAR
16.12.2010 13:18 Grozījumi likumā “Par tiesu varu” ATTURAS
16.12.2010 13:25 Grozījums Autortiesību likumā PAR
16.12.2010 13:43 Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā PAR
16.12.2010 13:36 Grozījums Meža likumā PAR
16.12.2010 13:31 Grozījums Ķemeru nacionālā parka likumā PAR
16.12.2010 14:43 Grozījumi likumā “Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” ATTURAS
16.12.2010 13:24 Grozījumi Aizsargjoslu likumā PAR
16.12.2010 13:01 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ATTURAS
16.12.2010 14:18 Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” NEBALSOJA
16.12.2010 13:24 Grozījums Attīstības plānošanas sistēmas likumā PAR
16.12.2010 13:36 Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā PAR
16.12.2010 14:17 Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” NEBALSOJA
16.12.2010 13:47 Grozījums likumā “Par Eiropas ainavu konvenciju” PAR
16.12.2010 14:34 Grozījums Elektronisko sakaru likumā NEBALSOJA
16.12.2010 13:37 Grozījumi Likumā par ostām PAR
16.12.2010 13:34 Grozījums Moricsalas dabas rezervāta likumā PAR
16.12.2010 13:37 Grozījumi likumā “Par pašvaldībām” NEBALSOJA
16.12.2010 13:43 Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā PAR
16.12.2010 13:41 Grozījums Slīteres nacionālā parka likumā PAR
16.12.2010 13:31 Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā PAR
16.12.2010 13:35 Grozījums Medību likumā PAR
16.12.2010 13:22 Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā ATTURAS
16.12.2010 13:38 Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” PAR
16.12.2010 14:20 Grozījums Vides aizsardzības likumā NEBALSOJA
16.12.2010 14:32 Grozījumi Komercķīlas likumā PAR
16.12.2010 13:27 Grozījums Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā PAR
16.12.2010 13:48 Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā PAR
16.12.2010 13:45 Grozījums likumā “Par zemes dzīlēm” PAR
16.12.2010 14:19 Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā NEBALSOJA
16.12.2010 13:40 Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā PAR
16.12.2010 13:42 Grozījums likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” PAR
16.12.2010 13:44 Grozījums likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” NEBALSOJA
16.12.2010 13:48 Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā PAR
16.12.2010 13:30 Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā PAR
16.12.2010 13:38 Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” PAR
16.12.2010 13:28 Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā PAR
16.12.2010 13:46 Grozījums Zvejniecības likumā PAR
16.12.2010 13:44 Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā PAR
16.12.2010 13:23 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā PAR
16.12.2010 13:40 Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā PAR
16.12.2010 13:50 Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā NEBALSOJA
16.12.2010 14:42 Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā PRET
16.12.2010 13:49 Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā NEBALSOJA
16.12.2010 13:27 Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā PAR
16.12.2010 14:21 Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likumā PAR
16.12.2010 14:33 Grozījums Zemesgrāmatu likumā PAR
16.12.2010 13:19 Grozījumi Prokuratūras likumā ATTURAS
16.12.2010 14:22 Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā PAR
16.12.2010 13:26 Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā PAR
16.12.2010 14:24 Grozījumi likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” PRET
16.12.2010 13:20 Grozījumi Satversmes tiesas likumā ATTURAS
16.12.2010 13:33 Grozījums likumā “Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu” PAR
16.12.2010 13:34 Grozījumi Latvijas vides aizsardzības fonda likumā PAR
16.12.2010 14:35 Grozījumi Profesionālās izglītības likumā PAR
16.12.2010 14:23 Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” PAR
16.12.2010 13:32 Grozījums Ķīmisko vielu likumā PAR
16.12.2010 13:51 Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” NEBALSOJA
14.07.2011 11:44 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību PRET


Lai saņemtu pilnu informāciju par deputātu, aicinam Jūs sazināties ar mums caur info@saeima.info.Diskusijas